Техника Красоты. Искусство перманентного макияжа. Анастасия Силина
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Техника Красоты. Искусство перманентного макияжа - Анастасия Силина страница 3

СКАЧАТЬ в подробности исторических аспектов искусства перманентного макияжа, цель этой главы другая: ещё раз подчеркнуть, насколько для женщин во все времена было важным оставаться красивыми, а для нас, мастеров по перманентному макияжу – служителей Афродиты – быть ответственными в своём подходе к делу. И не важно, только начал мастер свой путь в этой сфере или давно в профессии, при каждом прикосновении к лицу клиента аппаратом для перманентного макияжа мастер должен помнить, что в его руках хрупкая женская красота.

      Для начала предлагаю определиться, что такое «красота», за совершенствованием которой мы гонимся всю нашу жизнь.

* * *

      Согласно терминологии, красота – это эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Красота является одной из важнейших категорий культуры.

      Красота – одна из категорий эстетики, состоящая из категорий прекрасного. Так же, как термин «прекрасное», термин «красота» может быть применен к внешнему облику человека, его поступка, а также к содержанию или форме произведений искусства и т. д.

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «Литрес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAA0JCgwKCA0MCwwPDg0QFCIWFBISFCkdHxgiMSszMjArLy42PE1CNjlJOi4vQ1xESVBSV1dXNEFfZl5UZU1VV1P/2wBDAQ4PDxQSFCcWFidTNy83U1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1P/wgARCAheBdwDASIAAhEBAxEB/8QAGgABAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBv/EABgBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgME/9oADAMBAAIQAxAAAAHxw0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB9F18nW0AIoAJQoIAAAKAAAACkoAAAAAACkURQAAAAAAAAAAAAAAAAstQoAAAAAAAAAEAALKAACoAAFfGCQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD6Lq5epoAABZQAAAACoKAAABYKgqUAAAAAWCgAAAAAAAAAAAAAAAACllAAAAAIUAAACAAAKAAEUAAoD4wSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfRdXJ1tAACgAAAAAAFAAAAAAsoAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAKUAAAAAAAAAEAAAKAAAqAABQHxgkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+h6+TraAAUAAAAAAFAAAAAAAUAAAAAoAAAAAAAAAAAAAAAABaAAAAAAAACAAAAAKAABZbAgAKA+MEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH0PXydbQCygAAAAAAoAAAAAURQBFhQAACgAAAAAAAAAAAAAAUBZUSlAEoAlEoAABAAAAACgAAApYAAAB8YJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPoevl6mhQAAAAABZQAAAABZQAAAAABYKAAAAAAAAAAAAAAABSkolAAAAAAAAIAAFICgAAAAosAAAA+MEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH0XVy9TSgAAAAAsoAAAABQAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAFQALFVBQAAAAAAABApFEsoAAAAAAstAgAAHxgkAAAAAFiPTY15j0x5j0x5j1sDzHpjzHpjzHp8WppGobu7F8t6RfNekPNelI856Urzno+fZDbZqd/BKGoAAAMjF3cebiNQduXq9fN03QUAAAAvlehLtFgA8SX21lgpKAAAhXjelG8UsoTwY98UAAAAeH3x2igAADD5+Po2rbQAAAAAAAUoSygAAAAAAsAAAAAAAAAAUWAAAfGCQAAAAAAAAD1PN9HzuesR0yAABu6Ofo564R0yAAAAB2Y83fz157Zr3kKAAdunbjWrTGshTu4e7F9fo5+jdAAAABfJ9LzfSw2jcAeF7vhYvvDUCgAAHndPmZc/ueb6Uu9ZuAPnvovns36EagAADyNvPhu9Q0CgABDzvPe5i8PqfO/QWZDQAWgIAIClAAAAAAAAAIoAAAAAAAACgKBAAPjBIAAAAAAAAB6nm+l5vPWI6ZAAA3dPN089cA6ZAAAAAbNaPQ4OjPGuMdMgM8e7NvBs1AagDu4e7F9fo5+jdAAAFAXyPS830sNo3AHhe94OL7w1AoABjl48avY0dkvj+j53ox0Q3FB899D89m/QjUAAcezx8s/bmdBQAADj7PCjP2ubpPJ3dfiS/QDUooACCApZQAAAAAAIAAKAAAAAAACwUoAEAAA+MEgAAAAAAAAHp+d6Xm89YjpkAADd083Tz1wDpkAAAAAB3cOWbs1ehwRibNTc28ONQdMgAO7h7sX1+jn6N0AAUABfI9LzfSw2jcKJ4Xu+Fi+8NQKAGqObn0e5m0bnj+j53o4vRK3AHzv0Xz2X0I0Aas/Dyns6+oDQAAADT43R0YveNx4vtcsOvw/bKNAAICgAAACAAAAAFAAAAAABQCkoABAAAAj4wIAAAAAAAAB6fnej53PWI6ZAAA3dPN1c9ee2t51No1NsNbYNaygAAN+7i7ca4+9ojTgbyFAAO7h7sX1+jj361tahuaRuaSbpqG5pHnel5fqZu0blSk8L3fCxfeG4ABPE37sXp3VuQHj+j53o4vQNwB899D87l9E0K3tHnmvs1epKGoAAAAxy86PO+h8z1AKUPn/a5ubL2BsAAAAEAAAAACkpQQAAABZRKAAUACAAAABAHxgQAAAAAAAAD0/O9HzuesR0yAABu7uHp5axcTU7XEO1xDtcQzwNwAAB0au7Fy4L15vnrOuQAAHdw92L17Ojoa896CvPnojznojzno0816RPE9bzfSl2jcUJ4Xu+Fm+8NQByb/AB83b6+OVlFQHj+j53o4vQNwB859H87l2T1x5HN9Bql1dXz3t2bhoAAAA+e9bgy9bYaAUVj899H5eXo5+b6VBQAAAQAAAAKBQQAAAKBYCgAgAAAAAAQAB8YEAAAAAAAAA9TzfS83nrEdMgAAbunm6eeuAdMgAAAAALOqNvLu5MadPM3nr5O7nxdI6QAB3cPdi+v0c/RugAKEoAeR6Xm+li7S7gDwfe8HN94ahfMjR6HP6MouoIAeP6Pneji9A3AHzv0XzuX0Q0A5vI+g4c3q2eF7iUaAADSeT6Xje1i9LmanS5h1OVXVr008b6HwvRze0bgAQAAAAABQAAKAUEAgUAAAAAAAAEAAAfGBAAAAAAAAAPT870vN56xHTIAAG7o5+nnrgHTIAAAAAps67xc9YQ6ZAy7vP34urHt4qDUAd3D3Yvr9HP0boCgAAB5Hpeb6WLuG4A8H3vBzfeMbNPnYexm7Fm5ZRACnjej53o4vQNwB879F87l9ENAAPM0+z4+HsPL9TQKAeT6ngZbtvq08l6yvJesPJevDyXrjx9Hv+DL7zm6dQAAAAAABQAAAooEAAAAAAAACAAAAAAPjAgAAAAAAAAHqeb6Xm89YjpkAADd083Tz1wDpkAAAAB26OnF081moFAAdmrT389eeyx3kKd3D3Yvr9HP07sUAAAAeR6Xm+li7huAPB97wc33vH6tUdPUagVQAEp43o+d6OL0DcAfO/RfO5fRDQABKPD7ezwsX6By9W4B5+rk9vN2jUAFAoBxdsjx/Y+e93N2jUAAAAAUAAABQLAAAAAAAAAgAAAAAAD4wIAAAAAAAAB6fnel5vPWI6ZAAA3dPN3cteW72pwO8vA7xwO8cDv5LNeU7TPg26IDcAAAbdSO7i6WNco6Zd3D3Yvr9PN060FgAAAHkel5vpYu4bgDwPf8ABxdns691QagFBAKHjej53o4vQNwB879F87l9ENAAAGraPnfcw8jF+g5d3kaj2+XqA0FgKAAA83D0/n8X6JjlqAAAAKAAAFlVKQCBQAAAAAAQAAAAAAAB8YEAAAAAAAAAzwICgAALlgjNgM2AzYDJiM8YLlgAoAAAABligKZYj6Pr5OtoAAABZTDKgABjkLAAUAAAMMqAAGvYgKAAAAYZjGZgKsoAAAAAa9iJQAAAUAAAAKKCQAKAAAAACAAAAAAAAAPjAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH0fXydbQAACygAAAAAoAIUAAAAAAtQQAAAAUShKUAAAAAAAAAAssAAALKABYAAAAAAAEAAAAAAAAABXxgkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+j6+TraAAFJQAAAAKJQAQKAAAAAKCACqlIAIKAAKAAAAAAAAAAWCiABUAACgAAAAgAAAAAAAKAAAAA+MEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH0fXydbQACygAAAAAoABLKAAAAABQAoEAgAKAAAFAAAABAAUAoABCygIAFAABAAAAAAAAAAAUAAAAB8YJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPo+vk62gAKAAAAAUAAAAAAAACgFlAAgEAAAAABQAAAABalAAAAqJRAAAAAAAAAAAAAAAoAAAAAAD4wSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfR9fJ1tALKAAAAALKAAAAAAAABSgAAEAgAAAAAKAAAFAUAAQUAAgAUAEAAAAAAAAAAABQAAAAAAHxgkAAAAAAAN+qMRQAAAyMXRzwFGe6XmdKOZ0jmdA52zCyCgAAABsjWzwoAAD6Pr5OtoBQANXPHa87GX03mbDvc3RZaUAAAAAMTJyaI9J5Ml9e+Vvs7mvZQAAB56PQeePQefTvcA73AO9wDvcHSbhROQ7FEAstAAKQCDgXvSoFAABAAAAAAAAAAUAAAAAAAAUfFiQAAAAAAD0eTr5OetI6ZAAAvo46eesNBvIV0dPNt5a1uZudLmHS5h27POsu/n7sDkG8gAAPQ5OnnqcXfx1gN5AA+j6+TraAqcEdPBPQzeDo7lc+W5Zp1dY8zn9zGXg9Dg5I9tr2agUAAw0+Xl08/f2y+Z0dbU0t6uTR6SPCz9rmly3+B3HopdQDz3 СКАЧАТЬ