သင်၏အမေနယ်စပ်မျဉ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါရှိတဲ့အခါ. Linsy B
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: သင်၏အမေနယ်စပ်မျဉ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါရှိတဲ့အခါ

Автор: Linsy B

Издательство: Tektime S.r.l.s.

Жанр: Секс и семейная психология

Серия:

isbn: 9788835425267

isbn: 0

Аннотация:

ဤစအပသညကလငယမအတကယခရထသညမသတနမလညပမရသညမခငနငအတနထငရနဖစသည။ ၎ငသည၎ငတအအမမသအခအနမ၊ လညကကမနငအခအနအမမကကငတယပနညလမမကပသည။ အမမကပငလသညအရယရကသမထမလညသတကပငနစဉမခငမအနဖငအလသစမအမမခခရသည။ ဤစအပသညသတကအခနကနလနစသကလမမလတမကစပသတ၏ကပငလမကငသတခစခရသစရမမမမလခစပနလညသကသလရနကညလမမည။ ဒဟစဖတသမသတအခအနကမအတကအပစတငဖဖစကငလကမခကငအမမသနညလမမလလသငယနငသတလညသတလစသတရကလမသတပသကသတညသအတအကကတဆငသစခငငမနငအငတစသကငမ '' စတပငသဆငဖဘယလမအပလမညနမပသညကညပသည။ နယစပဒသ ကယရညကယသရဂ (BDP) ရမခငမမကပငလသညကလမသညပမနမခငမရကလမသညကနမခင၊ တညငမခငနငခစခငမတတရသဆကဆရကပကကကကသည။ ကလတစ ဦ သညမခငနငမကနမသညဆကဆရရနငသညအကငရငမစရသညမမနသလညဖစနငခရသရငပခကတစခမသငသညနယနမတကယရညကယသမသနမစမဖစသညမခငနငအတနထငနခငဖစသည။ BPD မခငမနငကပငလသလကမသညတညငမသဆကဆရကထနသမရနအခကအခမစရသည။ BPD ရသညအမနငအတနရနခကခသည၊ ခကခသည၊ အကငမဤကယရညကယသရဂသညကနမရနငမညညတသအတအခပစမနငအပအမမကငလသမပနတရညမတညငမမမ၊ ပ ဤစအပသညကလငယမအတကယခရထသညမသတနမလညပမရသညမခငနငအတနထငရနဖစသည။ ၎ငသည၎ငတအအမမသအခအနမ၊ လညကကမနငအခအနအမမကကငတယပနညလမမကပသည။ အမမကပငလသညအရယရကသမထမလညသတကပငနစဉမခငမအနဖငအလသစမအမမခခရသည။ ဤစအပသညသတကအခနကနလနစသကလမမလတမကစပသတ၏ကပငလမကငသတခစခရသစရမမမမလခစပနလညသကသလရနကညလမမည။ ဒဟစဖတသမသတအခအနကမအတကအပစတငဖဖစကငလကမခကငအမမသနညလမမလလသငယနငသတလညသတလစသတရကလမသတပသကသတညသအတအကကတဆငသစခငငမနငအငတစသကငမ '' စတပငသဆငဖဘယလမအပလမညနမပသညကညပသည။ နယစပဒသ ကယရညကယသရဂ (BDP) ရမခငမမကပငလသညကလမသညပမနမခငမရကလမသညကနမခင၊ တညငမခငနငခစခငမတတရသဆကဆရကပကကကကသည။ ၎ငတသညစတပငဆငရပproblemsနမစကဖစပစသည၊ ၄ ငတသည ၄ ငတ၏အလပမဖစသကပငမကကလရနခကခစသည။ ဤကလမသညကယကယကလစမ၊ ဒသသမဟတစတဓတကမမကရနကနပမခငမနငပငသငရနအခကတနသည။ အကယ၍ သငသညထကလမထမတစ ဦ ဖစပဖစပကနငသညအရ၊ ဘမယငနသနည၊ ဤအရအလကသငအပစတငမလငဤစအပသညသငအတကဖစသည။ ဤစအပသညနယနမတကယရညကယသရဂရသညကလတစ ဦ ၏အတအကကကကဖယရဖပသည။ မတညငမမ၊ စတပငဆငရမတညငမမ၊ မမကယကအနတရဖစအငလပခငနငမမကယကသတသရနကပမမမသညကလ၏စတလပရမကအလနအမငညငယစပဆရခင၊ အကအညမခငနငတစ ဦ တညရနခငတကခစစနငသည။ သတဟလကတကကသတဘ ၀ ကသတကစနလကလမနရပ၊ နကထပမရငလနငတအမကဒသကရငရရနကစညပနကလမယခလတကဘယတမကတငဟကနထတနငမမဟတပဘ။ ဤစအပသညထအရမအကငပဆပသင၏မခင၏အပအမအတကသငအပစမတငကငအသအမတပရနကညလမမည။ သင၏အနအခကကသရနသငအကညလမမည။

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра Секс и семейная психология

Лучшие книги издательства Tektime S.r.l.s.