Gymnasieungdommens politiske dannelse. Peter Allerup
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Gymnasieungdommens politiske dannelse

Автор: Peter Allerup

Издательство: Ingram

Жанр: Зарубежная публицистика

Серия:

isbn: 9788771245844

isbn: 0

Аннотация:

Hvordan forbereder unge sig til deres liv som borgere i et demokratisk samfund?Med Gymnasieungdommens politiske dannelse foreligger Danmarks PAedagogiske Universitets tredje og sidste bogudgivelse om Danmarks deltagelse i det internationale forskningsprogram Civic Education Study, der er ivAerksat af The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Civic Education Study bestar af forskellige undersogelser, der har til formal at undersoge, hvordan unge forberedes til deres liv som borgere i demokratiske samfund. Denne del af Civic Education Study er en international sporgeskemaundersogelse, der omfatter svar fra ca. 50.000 unge i 17-19 ars alderen fra 16 lande. For Danmarks vedkommende er der tale om en reprAesentativ stikprove af ca. 2800 elever fra de danske gymnasieskoler: det almene gymnasium, hf, hhx og htx. I Gymnasieungdommens politiske dannelse prAesenteres og fortolkes resultater vedrorende en rAekke aspekter af gymnasieungdommens kundskaber, fAerdigheder, holdninger, deltagelsesformer og interesse angaende demokrati og politik, idet der bade omtales internationale og nationale resultater.Bogen ligger i forlAengelse af Danmarks PAedagogiske Universitets to forste udgivelser vedrorende Civic Education Study, nemlig Jens Bruun (2001): Politisk dannelse – unges synspunkter pa demokratiske vAerdier i skole og samfund, der sammenligner danske elever fra 8. klasse med tilsvarende elever fra 27 andre lande, og Jens Bruun, Jens Johansen og Peter Allerup (2002): Rum for politisk dannelse, der fokuserer pa lAereres og skolelederes opfattelse af politisk dannelse i grundskolen med fokus pa undervisningens rammer, indhold, formal og former.

СКАЧАТЬ Читать онлайн

Лучшие книги жанра Зарубежная публицистика

Лучшие книги издательства Ingram