Gezondheid uit de apotheek van God. Maria Treben
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Gezondheid uit de apotheek van God - Maria Treben страница

Название: Gezondheid uit de apotheek van God

Автор: Maria Treben

Издательство: Автор

Жанр: Эзотерика

Серия:

isbn: 9783709501368

isbn:

СКАЧАТЬ

       Maria Treben

       Gezondheid uit de apotheek van God

      Raadgevingen en ervaringen

       met geneeskruiden

      UITGEVERIJ ENNSTHALER, STEYR (OOSTENRIJK)

      De in dit boek vermelde voorstellingen, voorstellen en therapiemethodes zijn niet bedoeld als vervanging van een professionele medische of therapeutische behandeling. Iedere aanwending van de in dit boek vermelde adviezen gebeurt naar het uitsluitende goeddunken van de lezer. De auteurs, de uitgeverij, adviseurs, distributeurs en alle andere personen, die in verband staan met dit boek, kunnen niet aansprakelijk noch verantwoordelijk gemaakt worden voor eventuele gevolgen, die direct of indirect resulteren of zullen resulteren uit de in dit boek gegeven informatie.

      Tekening op de omslag en alle andere illustraties: Robert SCHÖLLER, Wenen

       Uit het Duits vertaald door Dr. J.-H. Clemm von Hohenberg, Hamburg

       www.ennsthaler.at

      Gebaseerd op de 30ste editie 2021

      ISBN 978-3-7095-0136-8

      Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ of openbaar

       gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

      Copyright © 1980 by Ennsthaler Verlag, Steyr

      Uitgeverij Ennsthaler, A-4400 Steyr, Oostenrijk

      Zetsel en omslagontwerp: DIE BESORGER mediendesign & -technik · A-4400 Steyr

       Maria Treben

      Voorwoord

      Ondanks veel aanvallen van verschillende zijde tegen mijn persoon en tegen mijn raadgevingen in mijn boek »Gezondheid uit de apotheek van God«, hebben veel geestdriftige brieven van gezonde én zieke mensen, van artsen en andere geneeskundigen uit binnen- en buitenland, mij ertoe bewogen om mijn nieuwste ervaringen met de geneeskruiden in een herziene en uitgebreidere uitgave van dat boek, ook verder aan de mensen beschikbaar te stellen.

      In een tijd, waarin een groot deel van de mensheid zich sterk van een natuurlijke levenswijze verwijdert en door hun verkeerde levensinstelling gevaarlijke ziektes op zich zien toekomen, moeten we weer terugkeren naar onze geneeskruiden, die ons de lieve God in zijn goedheid sinds onheugelijke tijden schenkt. Pastoor Kneipp zei daarover in zijn boek: »Voor iedere ziekte groeit er een kruidje!« Aldus kan iedereen zijn gezondheid ondersteunen, indien hij uit voorzorg, tijdig planten en kruiden uit »de apotheek van God« verzamelt, de kruidenthee dagelijks of gedurende een kuur drinkt, kruidenextracten gebruikt voor inwrijvingen of omslagen, als hete kruidencompressen, of als toevoegsel bij het baden. Indien men besluit om geneeskruiden te gaan gebruiken, dan kan men het beste met bloedzuiverende kruiden, zoals b.v. daslook, brandnetel, ereprijs, paardenbloem en weegbree beginnen.

      Zo’n kuur kan nooit schaden, indien de gebruiksaanwijzingen nauwkeurig worden gevolgd. Indien de kuur geen of slechts heel langzaam verlichting of hulp brengt, dan kan het mogelijk zijn, dat er in de woning of op de werkplaats, geopatische aardstralen zijn. Hier moet dan een ervaren wichelroedeloper aan te pas komen, om stralenvrije plaatsen aan te wijzen.

      Bij een sterk gevoel van onwel zijn, bij koorts en alle andere duidelijke ziektesymptomen mag het niet nagelaten worden om tijdig een arts bij de zieke te roepen, om de juiste diagnose te laten vaststellen en om raad te vragen. Het is eveneens vanzelfsprekend, dat het verloop van een zware ziekte en het geneesproces, door een geneesheer gewetensvol moeten worden gecontroleerd.

      Dat de klassieke geneeskunde zich langzaam naar de natuurgeneeskunde begint toe te wenden, kan men uit het 25e Internationale Bijscholingscongres van de Geneesherenkamer van de Duitse Bondsrepubliek en de Artsenkamer van Oostenrijk in maart 1980 te Badgastein (Salzburg), waar rond 1.500 artsen aan deelnamen, merken.

      Dr. Carl Alken (professor aan de universiteit Saarland, BRD) noemt motieven voor de toenemende waardering van de klassieke geneeskunde voor de genezende krachten van de natuur, en zegt: »Na de Tweede Wereldoorlog stonden de artsen praktisch machteloos tegenover tuberculose en nierziektes. Toen kwam de grote ommekeer door het gebruik van antibiotica. En vandaag de dag hebben wij reeds met de negatieve gevolgen van een gedeeltelijk overdadig, gedeeltelijk verkeerd gebruik van deze »zegenbrenger« te maken! Daarbij komt dan nog als een lawine, de toename van schimmelziektes (te wijten aan de storing van het normale biologische evenwicht) die veroorzaakt wordt, door het overdadig gebruik van medicijnen en door milieuvervuiling.«

      Ik volg sinds jaren de bijeenkomsten en congressen van artsen, de resultaten van die bijeenkomsten verschijnen ook in dagbladen. Veel artsen zijn zich van hun verantwoordelijkheid bewust en waarschuwen tegen overdadig tablettengebruik. In het bijzonder wordt er voortdurend op gewezen hoe gevaarlijk pijnstillende middelen kunnen worden. Door ontelbare mensen worden ze zonder geneeskundige controle ingenomen en veroorzaken daardoor zware schade aan veel organen. Middelen die b.v. de bloeddruk kunnen doen dalen, kunnen indien ze gedurende geruime tijd worden gebruikt, bij vrouwen borstkanker veroorzaken. Dat hebben drie onafhankelijk van elkaar werkende onderzoekcentra in Boston, Bristol en Helsinki geconstateerd.

      Ik wil nu de geneeskracht en werking van belangrijke planten en de ervaringen van de laatste tweeënhalf jaar (d.w.z. sinds het verschijnen van het boek »Gezondheid uit de apotheek van God«) zieke mensen ter beschikking stellen en hen de hand reiken om weer gezond te worden. Om, ondanks de meest hopeloze ziektes, met de hulp van God, uit eigen kracht en eigen wil toch de ons genezende kruiden te vinden, is een grote menselijke prestatie. Het terugveroveren van zijn gezondheid en de verantwoordelijkheid daarvoor zelf te dragen, verhoogt de waarde van de mens in zo’n mate, dat hij daardoor de ziekte reeds voor de helft uit de uitzichtloosheid van zijn zieke leven bevrijdt.

      Men vraagt mij voordurend waar ik die kennis van geneeskruiden vandaan heb. Daar kan ik niet precies op antwoorden. Als kind bracht ik mijn vakantie bij de familie van een houtvester door. Zo kon ik vroegtijdig meeleven met de natuur en ervaren hoe daar alles met elkaar samenhangt. Zo kon ik reeds als kind alle planten herkennen, ik kon ze met naam en toenaam noemen; maar wat zij als geneeskruiden betekenden wist ik toen echter nog niet. Mijn moeder was een enthousiaste Kneipp - volgelinge en deed haar best om ons, haar kinderen dus, naar de natuur, zonder chemische invloeden te doen opgroeien.

      Als jong meisje hebben twee gebeurtenissen mij diep getroffen. Een weduwe van 40 jaar, moeder van drie kinderen, leed aan bloedkanker - leukemie - en werd als ongeneesbaar uit het ziekenhuis weggestuurd. De arsten gaven haar nog drie dagen te leven. Haar zus, bekommerd om de kinderen, reed met urine van de zieke naar een kruidenmengster bij Karlsbad. Deze vrouw schrok ervan en meende wat zij zei: »En nu eerst komt gij met water van een dode vrouw!« En toch hielpen haar de kruiden. Tien dagen later vond men in de kliniek geen spoor van leukemie meer!

      Een soortgelijk geval kwam terzelfdertijd voor, bij een 38-jarige moeder СКАЧАТЬ